Výstupy projektu

Hlavný výstup projektu je vývoj funkčného plazmového pera pre medicínske použitie. Ďalším významným výsledkom je vznik cezhraničného výskumného klastra plazmových technológií pre ďalší výskum ako hlavná aktivity udržateľnosti projektu a transfer technológií pre zabezpečenie interakcie medzi výskumnými pracoviskami a malými a strednými podnikmi.

Predpokladá sa, že malé a stredné podniky (MSP) budú užívateľmi výsledkov projektu a budú zabezpečovať ďalší vývoj či komercializáciu vyvinutého plazmového pera ako i ďalších technológií, ktoré vzniknú takto naštartovaným výskumom. Projekt takto zvýši inovačnú kapacitu MSP v cezhraničnom regióne, umožní im využívať technologické zázemie výskumných inštitúcií, čo v konečnom dôsledku ovplyvní ich výskumno-vývojový potenciál. Fungujúci klaster plazmových technológií môže zvýšiť povedomie o odvetví plazmových technológií, čo môže priniesť ďalšie pozitívne impulzy pre rozvoj podnikania a internacionalizáciu MSP. Firmám v klastri sa podarí vstúpiť na  trh medicínskych zariadení využívajúcich plazmové technológie ako produktu s vysokou pridanou hodnotou. 

Spoločensko-ekonomický dopad tohto projektu je výrazný, nakoľko riešime vývoj plazmového pera, ktorého primárne uplatnenie je v liečbe pacientov, ktorí trpia viacerými závažnými ochoreniami (polyneuropatia, diabetická noha, dekubity…). Realizáciou projektu sa dosiahne vývoj a následne i komerčné nasadenie technológie, ktorá umožní zlepšenie zdravotného stavu a následne zlepšenie inklúzie takto postihnutých pacientov do pracovného či spoločenského života. Výsledky používania plazmového pera umožnia zlepšenie fyzického stavu pacientov, zlepšenie sebestačnosti, zníženie sociálnej izolácie, nadobudnutie životnej perspektívy s následným zvýšenia kvality života a to nielen v cezhraničnom území, ale s potenciálom presahu do celého územia SR a ČR. Dopad projektu je aj v pozitívnych efektoch z využívania infraštruktúry výskumných inštitúcií, čo smeruje k všeobecnému prospechu pre priemyselné prostredie SR i verejný sektor.

Územný dopad kopíruje štruktúru zapojených partnerov i spolupracujúcich MSP. Je veľmi silný v Juhomoravskom kraji, najmä Brne a okolí, ktoré tvorí prirodzený rozvojový pól biomedicínskych technológií v rámci celej ČR. V SR je územný dopad geograficky rozloženejší v rámci celého oprávneného územia a to hlavne v Žilinskom kraji, zapojené spolupracujúce MSP sú koncentrované aj v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Myslíme si, že takýmto spôsobom môžu byť výsledky reálne aplikované v praxi, nakoľko práve využívaním skúseností zapojených slovenských partnerov so silnou výskumno-vývojovou a inovačnou základňou Juhomoravského kraja vytvárajú predpoklady pre ďalší koordinovaný a trvaloudržateľný rozvoj v oblasti plazmových technológií a ich nasadenie v medicínskej a spoločenskej  praxi.

Medzi ukazovatele projektu patrí:

Katalóg projektu