O projekte

POSILNENIE VÝSKUMNO-VÝVOJOVEJ KAPACITY SLOVENSKO-ČESKÉHO CEZHRANIČNÉHO REGIÓNU V OBLASTI PLAZMOVÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE MEDICÍNSKE POUŽITIE

Akronym a ITMS kód: PLASMABORDER, 304011P709
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
Termín realizácie projektu: august 2019 – júl 2021
Výška finančných prostriedkov projektu: 487 159,50 EUR

Partneri projektu:

V rámci projektu bude riešený výskum a vývoj plazmového pera pre medicínske použitie, ktoré bude schopné aktívnej regenerácie tkaniva pre široký okruh pacientov bez vedľajších negatívnych účinkov s vysokou mierou spoločenského prínosu v cezhraničnom SK CZ území. Výskum v oblasti využitia technológií studenej plazmy pre medicínske použitie patrí medzi inovatívnu a perspektívnu oblasť s vysokou mierou pridanej hodnoty, čo znamená potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť v celoeurópskom meradle. V rámci projektu bude okrem samotného VaV riešený aj transfer technológií, ktorý vyústi do vzniku cezhraničného výskumného klastra plazmových technológií pre ďalší výskum, transfer technológií a najmä pre zabezpečenie interakcie medzi výskumnými pracoviskami a MSP.

Projektová brožúra

„Spoločne bez hraníc“

Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu